GoPlus.com.tr

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

BİR TARAFTA

GoPlus.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Göktürk Merkez Mah. Göktürk Cad. No:4, Eyüp, İstanbul adresinde bulunan, 0074000675200012 MERSİS numarasıyla faaliyet gösteren Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bundan böyle kısaca “GoPlus” olarak anılacaktır.)

DİĞER TARAFTA

GoPlus.com.tr internet sitesine üye olan ve bu siteye kişiye özel Üye adı ile giriş yapacak olan internet kullanıcısı. (Bundan böyle kısaca “Üye” olarak anılacaktır.)

İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki ilişkiyi düzenleyen şart ve koşulları ortaya koymaktadır.

TANIMLAR
Üye: GoPlus’a Üye olan ve GoPlus internet sitesinden satışa sunulmuş bulunan Ürünleri ticari/mesleki veya kişisel amaçlarla satın alan, kullanan veya işbu Sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

Portal: GoPlus isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan işbu Sözleşme konusu ticari faaliyete özgülenmiş internet sitesi.

Üyelik Hesabı: Üye’nin Portal içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan, Üyelikle ilgili konularda GoPlus’ya talepte bulunduğu, Üyelik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği Üye adı ve şifre ile site üzerinden erişilen Üye’ye özel internet sayfası.

Sözleşme : Ürün Satış Hizmetleri’nin sağlanmasına yönelik işbu Sözleşme ve aynı zamanda Taraflar arasında yazılı mutabakat sağlanabilecek her çeşit değişiklik.

Ürün : GoPlus’nın, sadece Üye olarak kayıt ettiği gerçek ve tüzel kişilere Portal üzerinden ilan edilen koşullarda ve kutu içeriği GoPlus tarafından belirlenmiş olarak satışa sunduğu; değişik marka ve modelde kullanılmamış veya GoPlus’da ya da yetkilendirdiği bir başka teknik serviste işlemden geçmiş ve kontrol edilmiş özürlü, yenilenmiş ve/veya İkinci El Cep Telefonları ile elektronik cihazlar ve aksesuarlardır.

1. SÖZLEŞME KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, GoPlus’nın Portal’da satışa sunduğu Ürünlere ilişkin satış hizmetlerinin ve bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve Tarafların hak ve yükümlülüklerini oluşturmaktadır.

2. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

2.1. Üyelik, Portal’ın ilgili bölümünden Üye olmak isteyen kişi tarafından Portal’a Üye olmak için gerekli olan işbu Sözleşme’nin eki olarak yer alan Üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, kayıt işleminin yaptırılması ve GoPlus tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu Sözleşme’de tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

2.2. Portal’a Üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi Üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olmak ve GoPlus tarafından işbu Sözleşme kapsamında geçici olarak Üyelikten uzaklaştırılmamış veya Üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

3. ELEKTROMANYA’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. GoPlus Üyelerine daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, Portal’ın kullanımını kolaylaştırmak amacıyla yapacağı Üyelerinin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda Üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir.

3.2. GoPlus Portal üzerinden yayımlanan içeriklerin, içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir.

3.3. GoPlus, Portal’da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm Portal Üyeleri de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.

3.4. Portal içindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen Portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen Portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında GoPlus’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.5. GoPlus, Üyelik Sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Ayrıca GoPlus’nın her zaman tek taraflı bir işlem ile kendi talep ve seçimine bağlı olarak üyeliği silme hakkı olduğunu ve bu gibi nedenlerle GoPlus’nın her ne surette olur ise olsun sorumlu tutulamayacağını Üye kabul etmektedir.

3.6. GoPlus internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için tedbir alınmıştır. Bunun yanında güvenliğin sağlanması için Üye’nin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda bu internet sitesine girmesiyle kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından Üye bizzat sorumludur ve GoPlus’yı her ne surette olur ise olsun sorumlu tutmayacaktır.

4. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üye, satışa konu Ürün’ün teknik ve temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, Ürün’ün özrü ve benzeri satışa konu Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında Ürün’ü sipariş verdiğini, işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

4.2. Üyeler Portal dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin bizzat kendileri tarafından sağlandığını, doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin Portal üzerinde yayınlanmasının herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. Portal’da sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Üyelik ismi, email, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması ile ilgili hususlar tamamen Üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin bu yükümlülüklerini yerine getirirken ihmal ve kusurlarından dolayı Üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan GoPlus’nın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu olmadığını Üye kabul ve beyan etmektedir.

4.4. Üye, GoPlus internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.

4.5. İşbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olacaktır.

5. ÖDEME BİLGİSİ

Üye, GoPlus üzerinden seçtiği ürünün ödemesini GoPlus’nın bildirdiği ödeme araçları ile yapabilir.

6. DİĞER HÜKÜMLER

 

6.1. Fikri Mülkiyet Hakları

GoPlus internet sitesi yazılım ve tasarımı GoPlus mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

6.2. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.3. Yürürlük

İşbu Sözleşme, Üye’nin Sözleşme’nin altında yer alan “Okudum, Anladım” ikonunu işaretlemesi ve akabinde karşısına çıkan Sözleşme’ de yer alan tüm koşulları okudum, anladım ve tüm koşullar üzerinde mutabıkım” ikonunu işaretleyerek onay ikonunu aktive etmesi ile aktive işleminin gerçekleştiği tarih itibariyle karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’ NİN KABUL EDİLDİĞİNE DAİR BEYAN

Ben ………………………………… GoPlus ile aramızda imzaladığımız …………… tarihli Üyelik Sözleşmesinde yer alan tüm hükümleri okuduğumu, anladığımı, içeriklerine vakıf olduğumu, tüm hükümleri GoPlus ile birlikte tartışarak kararlaştırdığımızı, aşağıda yer alan koşullar ile birlikte kabul ettiğimi ve bu esaslardan hareket ile;

Portal’da Sunulan Hizmetlerin Güncellenmesi Bakımından:

GoPlus’nın, Portal’da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm Portal kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tuttuğunu,

Sözleşmenin Güncellenmesi Bakımından:

GoPlus’nın Üyelik Sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebileceğini, güncelleyebileceğini veya iptal edebileceğini ayrıca; GoPlus’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyeliği silme hakkı bulunduğunu, işbu tasarrufu önceden kabul ettiğimi ve GoPlus’nın hiçbir sorumluluğunun olmadığını
Ve yapılan değişikliklere uyacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.